DE演示站

时间:2018-10-10 11:27  编辑:admin

 我们中国的皇冠体育在线的文皓底儿子蕴透,曾经传接了胸中拥有数年,中国字文皓亦在此雕刻个经过中逐步完备宗到来。下面是小编整顿理收集儿子的描绘苦脸的四字词语父亲全,乐当着阅读!

 似乐匪乐

 [sì xiào fēi xiào]

 像乐又不乐。

 苦脸满面

 [xià皇冠体育在线ào róng mǎn miàn]

 满脸荒漠着喜乐的容颜。描绘内心欣喜、满脸和悦的神物态。

 眉语目乐

 [méi yǔ mù xiào]

 指以脉脉传情。

 捧腔哄乐

 [hōng táng dà xiào]

 描绘全房儿子的人同时哄乐。

 嫣然壹乐

 [yān rán yī xiào]

 嫣然:乐得很美的样儿子(指女性)。描绘女性乐得很美。

 捧腔哄乐

 [pěng fù dà xiào]

 用顺手捂住肚儿子哄乐。 描绘遇到极却乐之事,乐得不能按捺。

 乐逐颜开

 [xiào zhú yán kāi]

 逐:遂从;颜:脸面,面容;开:伸展开到来。乐得使面容伸展开到来。描绘满脸苦脸,什分快乐的样儿子。

 苦脸却掬

 [xiào róng kě jū]

 掬:副顺手捧取。 描绘苦脸满面。

 奸乐

 [xiào lǐ cáng dāo]

 描绘对人外面表和蔼,却险恶毒辣。

 乐不成仰

 [xiào bù kě yǎng]

 乐得直不宗腰到来。

 传为乐谈

 [chuán wéi xiào tán]

 乐谈:乐话;乐料。 传臻开去成为人们拥有说拥有乐的材料。

 壹本正经

 [bù gǒu yán xiào]

 苟:苟全,恣意。 不恣意说乐。描绘姿势严厉严厉。

 壹乐倾城

 [yī xiào qīng chéng]

 描绘女性的绝色。

 令女壹乐

 [qiān jīn yī xiào]

 犹言令女买进乐。破开费令女,买进得壹乐。陈旧指不惜贱价,落取美人乐心。

 回顾壹乐

 [huí móu yī xiào]

 眸:眼珠。转触动眼珠,嫣然壹乐。日用以描绘女性妩媚的神物情。

 皮乐肉不乐

 [pí xiào ròu bù xiào]

 顶点不天然地装出产壹副乐颜。描绘虚假或雄心恶行意的样儿子。

 胁肩谄乐

 [xié jiān chǎn xiào]

 胁肩:耸宗副肩做出产尊敬的样儿子;谄乐:装出产谄谀的苦脸。为了谄谀人,收缩宗肩膀装出产乐颜。描绘巴结人的丑态。

 音容乐貌

 [yīn róng xiào mào]

 拥有说拥有乐时的面貌和神物态。用以怀念故人的音响面貌和神物情。

标签: